Samples of work

Below you can find a few samples of my work.

Human resources

English
What is corruption

Corruption is defined as the misuse of powers gained through employment (most often in the public or government sector) for the personal or private gain of the person who acts corruptly or a third party they are associated with.

Bribery is a form of corruption. It is though only one potential form of corruption. Other forms of corruption include:

 • Nepotism: favouritism shown to relatives or friends;
 • Fraud: cheating an employer, customer or other person through deceit;
 • Embezzlement: stealing of money or property; and
 • Bid rigging: agreeing to tender or not to tender in an inappropriate fashion.

Reporting

If you have concerns or suspicions about Brivery or potentially corrupt practices or instances where there may be non-compliance with these policies, it’s important you report them quickly to allow those concerns and suspicions to be promptly investigated and responded to.

If you have such suspicions and you don’t report them, you could face disciplinary action up to and including termination of your employment in ABC.

Reports can be made directly to the ABC Chief Financial Officer, to the Legal Department of ABC (contact details can be found on our intranet), to your local management or senior management teams of the Czech office, or anonymously through our hotline. Reports will be treated confidentially, if you want them to be and as long as that’s legally possible and practically allows for investigation and verification of provided details.

Česky
Co je korupce?

Korupci lze definovat jako zneužití pravomoci v rámci pracovního poměru (nejčastěji ve veřejné či státní správě) za účelem osobního či soukromého obohacení osoby, která „korupčně“ jedná, či třetí strany s ní spojené.

Úplatkářství je formou korupce. Je však pouze jednou z jejích možných forem. Mezi další formy korupce patří:

 • Nepotismus: náklonnost prokazovaná příbuzným či přátelům.
 • Podvod: oklamání zaměstnavatele, zákazníka či jiné osoby prostřednictvím podvodného jednání.
 • Zpronevěra: krádež peněz či majetku.
 • Manipulace s nabídkami (tzv. bid rigging): zakázané dohody o účasti či neúčasti ve výběrových řízeních.

Oznamování

Máte-li obavy či podezření týkající se možného korupčního jednání, případně víte-li o případech, ve kterých mohlo dojít k nedodržení těchto zásad, je důležité je rychle oznámit, aby mohly být neprodleně prošetřeny a řešeny.

Pokud máte podezření a neoznámíte je, může proti vám být zahájeno disciplinární řízení vedoucí až k ukončení vašeho pracovního poměru ve společnosti ABC.

Oznámení lze učinit přímo finančnímu řediteli společnosti ABC, právnímu oddělení společnosti ABC (kontaktní údaje lze nalézt na našem intranetu), místnímu vedení či vyššímu vedení české pobočky nebo anonymně prostřednictvím naší horké linky. Umožní-li to zákon a bude-li možné provést šetření a ověření uvedených údajů, budeme na vaši žádost oznámení řešit důvěrně.

Software documentation

English
XYZ menu bar

The XYZ menu bar is the main navigation bar and appears by default along the bottom of the screen. From this menu bar you can launch different functional areas to the left hand side of the menu bar and common function buttons to the right hand side.

Secondary menu bars are displayed by clicking the icons on the left hand side of the main XYZ menu bar. All secondary menu bars have a button on the far right which allows you to close them and just show the main menu bar.

Common function buttons

 • Select mode: Clicking this button updates the mouse pointer to show you are in select mode. You can now select objects and perform actions on them. To select multiple objects, whilst within select mode, hold down the Ctrl key and click on the required objects.

 • Pan: Clicking this button allows you to pan around the page whilst you are zoomed in.

 • Zoom in: To zoom in on a page, select this button. The default zoom rate of your current page is 1. This can be selected multiple times.

 • Zoom out: To zoom out after you have zoomed in, select this button. This can be selected multiple times until you can see the full page at the standard view.

 • Cut: To cut an object in XYZ, you first need to have it selected and then click this button. The selected object is moved to the clipboard and the object is removed from the page.

 • Copy: To copy an object in XYZ, you first need to have it selected and then click the Copy button. The selected object is copied to the clipboard and also remains on the page.

 • Paste: To paste an object in XYZ, you need to have either previously copied or cut an object. This button pastes the current clipboard item onto the page and it is only active when there is an item on the clipboard. It will only paste the last item that has either been cut or copied.
Česky
Panel nabídek aplikace XYZ

Panel nabídek je hlavním navigačním panelem aplikace XYZ a ve výchozím nastavení se zobrazuje ve spodní části obrazovky. Pomocí levé části panelu nabídek můžete spustit řadu funkčních oblastí, v pravé části panelu se pak nacházejí tlačítka běžných funkcí.

Kliknutím na ikony v levé části hlavního panelu nabídek aplikace XYZ zobrazíte vedlejší panely nabídek. V každém vedlejším panelu nabídek je zcela vpravo tlačítko sloužící k zavření panelu a zobrazení pouze hlavního panelu nabídek.

Tlačítka běžných funkcí

 • Režim výběru: Kliknutím na toto tlačítko změníte ukazatel myši a přejdete do režimu výběru. Nyní můžete vybírat objekty a provádět s nimi jednotlivé akce. Chcete-li v režimu výběru vybrat více objektů, podržte klávesu Ctrl a klikněte na požadované objekty.

 • Posunout: Kliknutí na toto tlačítko vám umožní posouvat se po stránce, kterou jste přiblížili.

 • Přiblížit: Chcete-li přiblížit stránku, vyberte toto tlačítko. Výchozí míra přiblížení aktuální stránky je 1. Toto tlačítko lze použít vícekrát.

 • Oddálit: Chcete-li po předchozím přiblížení stránku oddálit, vyberte toto tlačítko. Toto tlačítko lze použít vícekrát, dokud nezobrazíte celou stránku ve standardním zobrazení.

 • Vyjmout: K vyjmutí objektu v aplikaci XYZ ho nejprve vyberte a poté klikněte na toto tlačítko. Vybraný objekt přesunete do schránky a odeberete ze stránky.

 • Kopírovat: Ke zkopírování objektu v aplikaci XYZ ho nejprve vyberte a poté klikněte na tlačítko Kopírovat. Vybraný objekt zkopírujete do schránky a zároveň zůstane na stránce.

 • Vložit: Chcete-li vložit objekt v aplikaci XYZ, je třeba ho předtím zkopírovat nebo vyjmout. Tímto tlačítkem vložíte na stránku aktuální položku ze schránky. Tlačítko je aktivní pouze v případě, že se ve schránce nachází položka. Jeho prostřednictvím vložíte pouze poslední vyjmutou či zkopírovanou položku.

Management

English

Questions related to Communication:

 • Tell me about how you’ve adapted a presentation around the interests, needs, or characteristics of an audience in order to heighten your impact.
 • Some situations require us to express ideas/opinions in a very tactful and careful way. When were you successful with this particular skill?
 • Sometimes getting results requires a full understanding of the organizational climate and culture. Can you tell me about a time when your familiarity with situation helped you to get required results?
 • What experience have you had in talking with customers or partners? Can you give me a specific example, when you had to communicate under difficult circumstances?
 • Careful listening and effective communications go often together. When did your skill in listening help you to communicate better?
 • What have been your experiences in making presentations or speeches to small or large groups? What has been your most successful presentation experience and why?
Česky

Otázky týkající se komunikace:

 • Řekněte mi, jak jste upravil(a) prezentaci z hlediska zájmů, potřeb či charakteristik publika, aby byla působivější.
 • V některých situacích je třeba vyjadřovat své myšlenky a názory velmi taktně a opatrně. Kdy se vám podařilo dosáhnout úspěchu konkrétně díky této schopnosti?
 • Abyste mohl(a) dosahovat stanovených výsledků, musíte zcela pochopit okolnosti a kulturu vaší organizace. Můžete uvést příklad, kdy vám vaše znalost situace pomohla dosáhnout požadovaných výsledků?
 • Jaké zkušenosti máte s jednáním se zákazníky či partnery? Můžete uvést konkrétní případ, kdy jste byl(a) nucen(a) komunikovat v obtížných podmínkách?
 • Schopnost pečlivě naslouchat a efektivně komunikovat jdou často spolu ruku v ruce. Kdy vám vaše schopnost naslouchat pomohla zlepšit komunikaci?
 • Jaké máte zkušenosti s předváděním prezentací či projevy k menším či větším skupinám? Jaká byla vaše nejúspěšnější prezentace a z jakého důvodu?